ГОРЕЩА ОФЕРТА !!!
×

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН-МАГАЗИН www.bonito.bg.

Oбщи условия на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между " Бонито " ЕООД наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.bonito.bg.

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин www.bonito.bg. стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува на www.bonito.bg.:

-          описание на основните характеристики и изображения на всяка стока;

-          продажната цена, с включен ДДС;

-          информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

-          правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от договора. Условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";

-          всякаква друга информация, съгласно българското законодателство, която доставчикът е длъжен да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката;

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.bonito.bg.стоки, Потребителят трябва да попълни електронната форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма, Потребителят е длъжен да предостави изискуемите данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни, Доставчикът има право да прекрати договора.

 

Чл.4. Преди да осъществи поръчка Потребителят е длъжен да изрази „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.bonito.bg.

Чл.5. Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Цените на продуктите в електронния магазин могат да се различават от тези в търговската мрежа.

Чл.6. Цената по предходния член и разходите за доставката се плащат чрез наложен платеж.

Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя с подходяща опаковка на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.bonito.bg и Потребителя.

Чл.8. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на повторното потвърждение.

Чл.9. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

 

Чл.10. Доставчикът:

-          полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална;

-          www.bonito.bg. не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули.В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

 -         не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

-          не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

-          няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

-          запазва си правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента  на поръчката.

 Чл.11. Потребителят се задължава:

-          да посочи точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

-          да плати цената на заявената от него стока;

-          да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

-          да получи стоката;

-          да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

-          да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.bonito.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

-          да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

-          да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

-          да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

-          да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

-          да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

-          да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

-          да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

 

РЕКЛАМАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ
Гаранционни условия

Настоящата търговска гаранция потвърждава правата на клиентите в съответствие с чл. 112, чл. 111, чл. 114 и чл. 115 от Закона за защита на потребителите /обновен ДВ бр. 99/09.12.2005, изм. ДВ бр. 61 от 2014 година/. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажби съгласно този закон. Съгласно чл. 117 и чл. 119 от същия и задълженията поети от производителите и вносители на обувни изделия към потребителите. Гаранционния срок на стоката е 30 дни. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация/чл. 112 от ЗЗП/ и да поиска от продавача да я преведе в съответствие с договора за продажба/чл. 113 от ЗЗП/. Съгласно алинеите от чл. 113, ремонтът трябва да се извърши в срок от 1 месец. Отстраняването на дефекта е безплатно за потребителя включително и пощенските разходи, ако се налагат такива/чл. 113 ал.4/. В случаи на невъзможност за ремонт на стоката поради неотстраняемост на дефекта (спукване на ходилото, сцепване на лицевата кожа, сцепване на друг лицев материал и др.) клиентът има право да поиска замяна с нова стока или разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума. Потребителят не може да претендира за намаляване на цената или възстановяване на заплатената сума, ако стоката е заменена с нова или дефектът е поправен в рамките на 1 месец/чл. 114 ал.2/. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума на потребителя, когато е удовлетворил 3 рекламации, чрез извършване на ремонт в рамките на гаранционния срок и има наличие на следваща поява на същия дефект/чл. 114 ал.3/ДВ бр. 61/2014г. Потребителя не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначителна/чл. 114 ал.4/. Гаранционния срок спира да тече за времето необходимо за уреждане на рекламацията/чл. 115 ал.2/

 

Търговската гаранция е предоставена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ВНОСИТЕЛЯ и важи за срок от 30дни след направената покупка, като следва да бъде уредена от ПРОДАВАЧА.

Продавачът декларира, че отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция покрива проявени дефекти въпреки правилната употреба на обувките. При правилна употреба спазвайте инструкциите упоменати по-долу в търговската гаранция.

 

Проявени дефекти даващи основание за рекламация:

- сцепване на лицевия материал /саята/

- пречупване на ходилото

- разцепване на ходилото

- падане на форта

- повредени ципове

- счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката

- разкъсан шев на лицето

 

Метод за удовлетворяване на гаранционните претенции:

- поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула в срок до 30дни от датата на приемане на гаранционната претенция.

- ако поправката е невъзможна – следва замяна на стоката с друга от същия вид.

- в случай на липса на същия по вид стока, следва замяна с друга по избор на клиента. В случай на разлика в цената, същата следва да бъде заплатена от него.

 

Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са в следствие на неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено!

 

Гаранцията не покрива загубени или липсващи елементи, охлузвания и драскотини по тока, подметката и външната страна на обувките.

Пропускането на вода не се счита за рекламация по смисъла на тази гаранция, освен в случаите когато обувките са GORE-TEX, WATERPROOF или друго обозначение, че са непромокаеми.

Рекламации се предявяват в търговския обект, от където е закупена стоката . При закупени продукти от www.bonito.bg на e-mail  sales@bonito.bg

Потребителят има право да предяви рекламация независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите.

 

Моля, изпращайте продуктите почистени!

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОБУВКИТЕ

 

* използвайте обувките според сезона и предназначението им.

* съхранявайте обувките при стайна температура на сухо и проветриво място.

* периодично сменяйте или почиствайте стелките.

* обувките трябва да се проветряват.

* да се избягва употребата на обувки без чорапи.

* обувки върху, които няма обозначение ВОДОУСТОЙЧИВИ /GORE-TEX, WATERPROOF и др./ може да пропускат вода.

* мокрите обувки трябва да се поддържат според инструкциите за поддръжка. Най-подходящо е влажните обувки да се сушат на стайна температура.

* не сушете принудително – парно, слънце и други източници на директна топлина.

* обувките не трябва да се съхраняват влажни.

* да се избягва пряк контакт с морска вода и продължителен престой на слънце.

* препоръчително е след употреба обувките да се оставят да „почиват” минимум 24часа, за да се даде възможност на кожата да изсъхне от поетата от краката влага.

* ползвайте подходящи средства за почистване и боядисване.

* при употреба се съобразявайте със спецификата на материалите, от които са изработени вашите обувки.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОБУВКИТЕ

 

* Не перете в машина! Не перете на ръка! Не избелвайте!

* замърсените обувки от естествена или изкуствена кожа трябва да се почистват с влажна кърпа и мек сапун. Ако са мокри – почистват се със суха кърпа и мек сапун.

* обувките от плат или брезент се почистват със сапунена вода и се оставят да изсъхнат при стайна температура.

* обувките от набук или велур се изчеткват със специална четка или средство за почистване на велур.

 

За повече информация и въпроси относно използването и поддържането на закупените от вас обувки, моля не се колебайте да се обърнете към нашите продавач-консултанти или sales@bonito.bg. Ние с готовност ще ви дадем подробни инструкции и съвети.

 

Относно връщане на продукти.

Ако си промените мнението, можете да върнете артикула в срок от 14 дни след получаване на пратката. Артикула трябва да не е употребяван и в оригиналната си опаковка.

За целта се свържете с наш оператор на посочения телефон : 0889200690.

 

 

 Рекламации с предявяват в търговския обект, от където е закупена стоката.

 При закупени продукти онлайн,чрез електронната форма за рекламации тук.

 

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

В 14 дневен срок от датата на получаване, може да върнете закупена стока при следните условия:

-          продуктът е в оригиналния си вид, опаковка и качество,

-          етикетът не е свален от стоката,

-          продуктът не е третиран по никакъв начин (не е осъществена каквато и да е форма на въздействие върху него препятстваща употребата му).

-          необходимо е доказателство за закупуване: гаранционна карта, касов бон, фактура, или друг вид придружаващи документи (получени заедно със стоката от поръчката).

МОЛЯ, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПРАТКИ ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!

Моля да ни информирате за желанието си да замените или върнете определена стока чрез формата за рекламации тук.

Пратката трябва да бъде изпратена на адрес:

гр. Русе

ул.Олимпи Панов №6

магазин за обувки „ CAPRICE“

тел.0889 200 690

Транспортните разходи за рекламираната стока са за сметка на клиента. (освен в случаите на фабричен дефект)

Не се приемат обратни пратки с наложен платеж.

Сумата за върнат продукт ще бъде възстановена по банков път на посочения от Вас IBAN във формуляра за рекламации, в срок от 7 раб. дни след получаване на продукта на посочения по-горе адрес.

Пратки с върната стока, които поради небрежност и неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Молим да не забравите старателно да опаковате и да осигурите целостта на пратката.

Стока, чието връщане или рекламация не можем да приемем (ако е изпратена след посочения срок; ако не е придружена с касова бележка, без етикети или с разпломбиран такъв; ако е замърсена или повредена) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.

 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този електронен магазин.

Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

www.bonito.bg.магазин Ви дава възможност да предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване или да Ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

АВТОРСКО ПРАВО

  Съдържанието на този уебсайт - текст, снимки и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на " Бонито " ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

 Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта, без изрично разрешение на " Бонито " ЕООД, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.

Благодарим за вашето внимание!

 

Приятно пазаруване в  www.bonito.bg.

Контакти

" Бонито " ЕООД

гр. Русе ул.“ Олимпи Панов“6,маг.”Caprice”

+359 889 200 690

E-mail: bonito_ltd@abv.b

newsletter

АБОНИРАЙ СЕ
ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Научавайте първи за всички промоции
и оферти на нашия сайт.